POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM http://sklep.kidealni.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://sklep.kidealni.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez , prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kidealni Justyna Jarosz.

2. Polityki prywatności stosuje się do przepisów prawa, tj.: ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 ze zm.); ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 ze zm.); Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

3. Terminy użyte w Polityce oznaczają:

1) Serwis: serwis internetowy http://sklep.kidealni.pl;
2) Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
3) Właściciel: Justyna Jarosz Kidealni, ul. Marywilska 44 lokal A182, 03-042 Warszawa, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kidealni Justyna Jarosz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 125-122-87-58, Regon: 367019340;
4) Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;

4. Celem Polityki jest w szczególności:

1) udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;
2) zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych,

5. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług

6. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z RODO.

2. Administratorem danych osobowych jest firma Kidealni Justyna Jarosz, ul. Marywilska 44 lokal A182, 03-042 Warszawa, NIP: 125-122-87-58, REGON: 367019340. Dane kontaktowe: sklep@kidealni.pl, Kidealni Justyna Jarosz, ul. Marywilska 44 lokal A182, 03-042 Warszawa..

3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych osobowych.

4. Przetwarzane i przechowywane są następujące dane: imię i nazwisko, adres do wysyłki, adres email, numer telefonu, data urodzenia, imię i nazwisko osoby kontaktowej; nazwa, adres, numer NIP firmy (jeśli zakupu dokonuje firma), informacje o złożonym zamówieniu, zakupionych produktach, świadczonych usługach. Przetwarzane i przechowywane są jedynie dane podane dobrowolnie. Brak zgody na podanie i przetwarzanie niektórych danych może wiązać się z brakiem możliwości świadczenia usług.

5. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu: realizacji złożonego zamówienia i wysyłki towaru, utrzymania konta Użytkownika, odpowiadania za zadane pytania, przesłane skargi lub sugestie, rozpatrywania reklamacji lub dokonania zwrotu towaru, wysyłki Newslettera.

6. Dane osobowe przetwarzane i przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt. 5. oraz po zakończeniu ich realizacji, do momentu skorzystania z prawa do usunięcia danych.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikom przysługują następujące prawa:

- prawo dostępu do danych osobowych oraz ich modyfikowania

- prawo do usunięcia danych

- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ograniczenia przetwarzania danych

- prawo do wniesienia skargi dotyczącej sposobu przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W celu skorzystania z prawa dostępu do danych, ich modyfikacji, usunięcia, wycofania lub ograniczenia ich przetwarzania, należy wysłać wiadomość email na adres: sklep@kidealni.pl

8. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

9. Dane przekazywane są jedynie podmiotom współpracującym przy realizacji usług, tj. firmie świadczącej usługę hostingową, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne, firmom kurierskim, etc. Przekazywane są tylko te dane, które są niezbędne do realizacji usługi. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (tj. Europejski Obszar Gospodarczy).

10. Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę, to jego dane będą profilowane. Oznacza to, że posiadane przez Właściciela dane na temat Użytkownika zostaną wykorzystane do określenia jego potrzeb lub oczekiwań względem oferowanych i przedstawianych Użytkownikowi w reklamach lub mailach produktów.

§ 3. Cookies

Cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
2) optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
3) tworzenia statystyk,
4) utrzymania sesji Użytkownika,
5) dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

2. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa.

3. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.

5. Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

7. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

8. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 05.11.2018. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.